Samenvatting Algemene Voorwaarden WM-Hosting

De volledige voorwaarden kunt u hier downloaden

Hosting & Colocatie

WM-Hosting biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan: het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere ten bate van bijvoorbeeld het plaatsen van webpagina’s, en het gebruiken van e-mail.
WM-Hosting stelt de schijfruimte en het dataverkeer steeds ter beschikking voorzover de klant de afgesproken hoeveelheid nog niet overschreden heeft; uitbreiding van de account is uiteraard te allen tijde mogelijk.
Ook is het mogelijk een server bij ons te plaatsen en aan te sluiten op het internet. Dit noemen we colocatie.

Domeinnaamregistratie

WM-Hosting zal – indien nodig – de voor de website benodigde domeinnaam aanvragen, of verhuizing voor u regelen. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal WM-Hosting alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.

Bestellen

Een overeenkomst komt tot stand door de online-bestelling op de website van WM-Hosting, en aanvaarding van de bestelling door WM-Hosting via een schriftelijke bevestiging van de bestelling per e-mail.

Tarieven

WM-Hosting is gerechtigd haar prijzen en tarieven periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door WM-Hosting aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
Wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% zijn geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld. Bij gebreke van tijdige betaling is WM-Hosting gerechtigd de dienst met onmiddellijke ingang te staken, waarbij betalingsverplichting voor opdrachtgever blijft bestaan.

Opzeggen

Opzeggen doet u via e-mail of brief, waarbij de ontvangstbevestiging van uw opzegging als opzegdatum geldt.
Domeinnamen en hostingpakketten:
Het betreft jaarabonnementen, die stilzwijgend verlengd worden.
Opzeggen ten minste 1 maand vóór de verlenging.
Tijdens de eerste maand kunt u een beroep doen op onze ‘niet goed – geld terug’-garantie.
Dedicated Hosting & Colocatie:
1 maand op proef, vervolgens 3-maandscontracten, met 1 maand opzegtermijn.
Vanaf een kwart rek (11 u) werken we met jaarcontracten, met een opzegtermijn van 3 maanden.
Resellers:
Contracten van drie maanden met een opzegtermijn van 1 maand.

Termijnen

Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen WM-Hosting aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn.

Aansprakelijkheid

* Opdrachtgever dient er altijd rekening mee te houden dat data verloren kan gaan. Vanwege de mogelijkheid van verlies van gegevens dient de opdrachtgever altijd zelf zorg te dragen voor alle mogelijke back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan WM-Hosting ter beschikking worden gesteld.
* Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren en actueel houden van correcte contactgegevens, waaronder het zogenaamde alternatief e-mailadres, dat WM-Hosting nodig heeft om met opdrachtgever contact te onderhouden.
* WM-Hosting zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever, of van iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade-veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van een maand.
Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens WM-Hosting, zal opdrachtgever WM-Hosting hiervan vrijwaren.
WM-Hosting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie et cetera.

WM-Hosting is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan WM-Hosting niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan WM-Hosting.

Privacy

WM-Hosting onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij WM-Hosting krachtens de wet, een rechterlijke uitspraak of ons bedrijfsgericht inzicht daartoe verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met de Nederlandse Wet, internationale verdragen of onze algemene voorwaarden.

Verplichtingen afnemer

Afnemer zal door het gebruik van de dienst(en) van WM-Hosting geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer zich onthouden van discriminatie en intimidatie, geen IRC installeren op onze server, zich onthouden van spamming, hacking of het verspreiden van virussen. Afnemer zal niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van WM-Hosting wordt verhinderd of kan worden verhinderd.

Indien afnemer, naar het oordeel van WM-Hosting, handelt in strijd met de voorwaarden, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van WM-Hosting, is WM-Hosting gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat WM-Hosting tot enige schadevergoeding gehouden is.
Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WM-Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en/of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan WM-Hosting worden vestrekt. Indien WM-Hosting onverhoopt mocht constateren dat wordt gehandeld in strijd met met onderhavige voorwaarden, is WM-Hosting gerechtigd (de account van) de afnemer te blokkeren, waarbij betalingsverplichtingen blijven bestaan.